Integritetspolicy

Vår webbplats informerar dig om dess sekretesspolicy för behandling och skydd av personuppgifter om användare som kan samlas in när du surfar på webbplatsen https://citascasual.net/.

Användningen av webbplatsen innebär att du godkänner denna integritetspolicy och de villkor som ingår i det juridiska meddelandet.

Den ansvariga personens identitet

  • Ägare: Pablo Araya Molina
  • Adress: Av. Zaragoza, 26; Zaragoza
  • E-post: [email protected]
  • Webbplats: citascasual.net

Principer för databehandling

Vid behandlingen av dina personuppgifter kommer innehavaren att tillämpa följande principer som uppfyller kraven i den nya europeiska dataskyddsförordningen (RGPD):

  • Principen om laglighet, rättvisa och öppenhet: Innehavaren kommer alltid att kräva samtycke för behandling av personuppgifter som kan vara för ett eller flera specifika ändamål som innehavaren kommer att informera användaren om i förväg med absolut öppenhet.
  • Principen om uppgiftsminimering: Innehavaren ska endast begära de uppgifter som är strikt nödvändiga för det eller de ändamål för vilka de begärs.
  • Principen om begränsning av lagringsperioden: Den registeransvarige ska behålla de insamlade personuppgifterna under den tid som är strikt nödvändig för det eller de ändamål som behandlingen avser. Den registeransvarige ska informera användaren om motsvarande lagringsperiod beroende på syftet.
  • När det gäller prenumerationer ska den registeransvarige regelbundet se över listorna och radera de poster som varit inaktiva under en längre tid.
  • Principen om integritet och konfidentialitet: De insamlade personuppgifterna kommer att behandlas på ett sådant sätt att deras säkerhet, konfidentialitet och integritet garanteras.
  • Innehavaren vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst eller otillbörlig användning av användarnas uppgifter av tredje part.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Det finns inget förutbestämt utgångsdatum för de insamlade uppgifterna. Personuppgifter raderas på begäran.

Vi kan också radera dina uppgifter om vi anser att de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller om vi gör ändringar i vår tekniska infrastruktur.

Mottagare till vilka dina uppgifter kommer att lämnas ut

De uppgifter som samlas in via denna webbplats kommer aldrig att delas med någon.

Vilka rättigheter har du när du lämnar dina uppgifter till oss?

Alla personer har rätt att få bekräftelse på om https://citascasual.net/ behandlar personuppgifter om dem eller inte.

Berörda parter har rätt att få tillgång till sina personuppgifter samt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller, i förekommande fall, begära att de raderas när uppgifterna bland annat av skäl inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in.

Under vissa omständigheter kan de berörda parterna begära en begränsning av behandlingen av deras uppgifter, i vilket fall vi endast kommer att behålla dem för att utöva eller försvara anspråk. Under vissa omständigheter och av skäl som har att göra med deras särskilda situation kan de registrerade invända mot behandlingen av deras uppgifter. citascasual.net kommer att upphöra med behandlingen av uppgifterna, utom för tvingande legitima skäl eller för att utöva eller försvara eventuella anspråk.

Användaren intygar att han/hon är över 18 år och därmed har den juridiska kapacitet som krävs för att ge sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter och allt detta i enlighet med bestämmelserna i denna sekretesspolicy.

Användaren har, vid alla tillfällen, med möjlighet att utöva rätten till tillgång, rättelse, annullering och invändning av sina personuppgifter genom att skicka ett meddelande till ägaren av webbplatsen till e-postadressen [email protected].

Den registrerade har rätt att få personuppgifter om sig själv, som han/hon har lämnat till en registeransvarig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan registeransvarig utan hinder från den registeransvarige till vilken han/hon har lämnat uppgifterna.

Under vissa omständigheter kan de registrerade begära att vi begränsar behandlingen av deras uppgifter, och i så fall kommer vi endast att behålla uppgifterna för att kunna göra anspråk på eller försvara sig mot anspråk.

Om samtycke har getts för ett visst ändamål har du rätt att när som helst återkalla samtycket, utan att det påverkar lagligheten av den behandling som grundar sig på samtycket före återkallandet.

De registrerade kan lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskydd när de inte har fått upprättelse i utövandet av sina rättigheter.

Policy för kakor

För att denna webbplats ska fungera korrekt måste den använda cookies, vilket är information som lagras i din webbläsare.

På sidan Cookiepolicy kan du ta del av all information om insamlingspolicy, syfte och behandling av cookies.

Ändringar i sekretesspolicyn

Ägaren förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy för att anpassa den till ny lagstiftning eller rättspraxis samt branschpraxis.

Dessa policyer förblir i kraft tills de ändras genom andra vederbörligen offentliggjorda policyer.